Om oss

Vår vision är en förening som först och främst arbetar för att erbjuda höga virkespriser och långsiktigt hållbar ekonomi för våra medlemmar.

Föreningens styrka är att den är geografiskt begränsad med närhet till dess medlemmar och till industrier. På så vis skapas också en bra grund för inflytande och engagemang bland medlemmarna. Vi är en förening som jobbar för att vara en öppen organisation med insyn och goda förutsättningar för en nära och lokal dialog.

Skogsägarna ska erbjudas skogstjänster, rådgivning och utbildning som håller hög kvalité. Föreningen ska vara ett forum där skogsfrågor diskuteras.

Vad är en ekonomisk förening

Mats Hägglund -

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, den kan också främja andra intressen som berör medlemmarna, i detta fall med anknytning till skog och virke. Lagen om ekonomiska föreningar reglerar och definierar föreningens verksamhet.

Medlemmar betalar insats, i vårt fall tusen kronor i en grundinsats därefter enligt föreningens stadgar. Vem som helst kan i princip bli medlem men begränsas i vår förening. Se paragraf 5 i föreningens stadgar.

Insatsen är i princip den ekonomiska risken som medlemmarna tar i en ekonomisk förening. Medlemmar har inget personligt ansvar för föreningens förpliktelser.

Medlemmarna är ägare av föreningen även om man i lagen om ekonomiska föreningar bara kallas för medlemmar. Föreningens verksamhet styrs av stadgar som dels är lagstadgade men även föreningens egna stadgar.

Den viktigaste paragrafen för föreningen är ändamålsparagrafen, den visar vad föreningen har för syfte. Se paragraf 2 i föreningens stadgar.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och där har alla medlemmar en röst. De viktigaste punkterna som bestäms på stämman är beslut om att ändra stadgar, fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner av vinst eller förlust i föreningen, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och revisorer.

Styrelsen ansvarar för beslut av föreningens angelägenheter inom föreningens organisation och förvaltning och eventuell VD ansvarar för den löpande förvaltningen.

Skillnaden mellan ekonomisk förening och AB

I en ekonomisk förening har medlemmarna insatser istället för aktier och en rösträtt per medlem istället för aktievärde. En föreningen kan inte köpas utan bara läggas ned eller fusioneras.