Skogsbruksplaner

Med en skogsbruksplan får du överblick över din skog, planen ger en beskrivning av skogen. Skogen delas in i bestånd utifrån trädens ålder, markens bördighet, behov av skötsel, förekomst av naturvärden, mm.

I skogsbruksplanen får du åtgärdsförslag som är ett bra underlag för att
fatta beslut om hur skogen ska skötas.