Slutavverkning

Slutavverkning sker när beståndets tillväxt planar ut och det ekonomiska värdet inte ökar. De flesta träden avverkas, till naturhänsynen sparas en del äldre träd, eftersom det är en bristvara i våra skogar. På sikt ökar också mängden död ved i skogen, vilket gynnar insekter, svampar m.m.

Lämna även "annorlunda" träd och buskar, som hålträd, "fula" lövträd och ovanliga träd- och buskarter. Tänk även på hänsynen till lämningar av olika slag, undvik markskador nära lämningar.

Slutavverkningar större än 0,5 ha skall anmälas till Skogsstyrelsen, avverkning får påbörjas tidigast sex veckor efter anmälan.