Virke

Vi jobbar för bra virkespriser, vi har ingen egen industri utan kan sälja virket till den som betalar bäst. Genom låga omkostnader och duktiga entreprenörer håller vi konkurrenskraftiga netton på avverkningarna.

Du kan leverera ditt virke som egen leverans eller avverkningsrätt. Som medlem i föreningen får du marknadstillägg på de flesta sortimenten, lika tillägg för både leveransvirke och avverkningsrätt. Storleken på tillägget är beroende av marknadsläget vid inmätningstillfället.

Vi förmedlar flera specialsortiment som höjer ditt netto.

För aktuella prislistor, kontakta oss för mer information.